Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

Šios Privatumo ir Prekių pirkimo elektroninėje parduotuvėje www.valiai.com taisyklės (toliau – Taisyklės) sudarytos siekiant užtikrinti Jūsų (toliau – Klientas) ir elektroninėje parduotuvėje www.valiai.com (toliau – Parduotuvė) prekes parduodančios UAB „Valiai“ (toliau – Pardavėjas) teises, nustatyti abiejų šalių pareigas, atsakomybę, asmens duomenų apsaugos taisykles, ir kitas su prekių pirkimu – pardavimu Parduotuvėje susijusias nuostatas. Klientas, pirkdamas internetu, suformavęs prekių krepšelį ir pradėdamas pildyti užsakymo formą ir pažymėjęs varnelę prie teiginio „Sutinku su taisyklėmis“ patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis susipažino, su jomis sutinka ir
įsipareigoja jų laikytis.

Pardavėjas – Juridinis asmuo UAB „Valiai“, juridinio asmens kodas 302857653, adresas Tauragnų g. 11, Aliai, LT-28121 Utena, Lietuva elektronis paštas info@valiai.com

Asmens duomenų tvarkymas

  1. Klientas užsakant prekes elektroninėje Parduotuvėje registracija nėra būtina, tačiau tinkamam užsakymo įvykdymui reikalinga pateikti tokius asmens duomenis kaip vardas, pavardė, elektroninis paštas, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris ir kiti užsakyme nurodyti duomenys.
  2. Klientas patvirtina, kad jis žino apie savo teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini prekių užsakymo įvykdymui, o Klientui nepateikus tokių duomenų ir nesutikus, prekių pirkimo – pardavimo Sutartis negalės būti sudaryta ir įvykdyta.
  3. Klientas, registruodamasis elektroninėje Parduotuvėje ir (ar) pateikdamas prekių užsakymą, patvirtina, kad jis sutinka pateikti šiose Taisyklėse, registracijos formoje ir prekių užsakymo formoje nurodytus savo asmens duomenis.
  4. Kliento asmens duomenys, renkami ir tvarkomi elektroninės prekybos tikslu (sudaryti Sutartį, apdoroti prekių užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus, išspręsti klausimus, susijusius su prekių pristatymu ir perdavimu, įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus).a
  5. Kliento bei kitų www.valiai.com internetinės svetainės lankytojų asmens duomenys tvarkomi ir saugomi ne ilgiau, nei tai reikalinga šiose Taisyklėse nurodytais tikslais.
  6. Pardavėjas asmens duomenų tvarkymui taiko saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.
  7. Pardavėjas imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.
  8. Klientas bei kiti www.valiai.com internetinės svetainės lankytojai turi šias teises, susijusias su asmens duomenimis:

8.1 prašyti, kad Pardavėjas leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;

8.2. teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;

8.3. teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);

8.4. teisę atšaukti sutikimą;

8.5. teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

  1. Klientas bei kiti www.valiai.com internetinės svetainės lankytojai gali pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamiesi į Pardavėją el. paštu info@valiai.com arba paštu UAB „Valiai“, Tauragnų g. 11, Aliai, 28121 Utena, Lietuva.
  2. Pildant užsakymo formą, Klientas privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jei pasikeičia Kliento pateikti duomenys, yra privalo juos nedelsdamas atnaujinti. Klientas atsako už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą ir prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.